هر روز يك قدم نزديك‌تر

Rated 5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(0 نظرات کاربران)


شناسه کالا:106944 عنوان : هر روز يك قدم نزديك‌تر
نوبت چاپ : 8
سال چاپ : 3 - 1400

Description

اين وسوسه هميشه در من وجود دارد كه دفترهاي قرار ملاقات قديمي مملو از اسامي نيمهفراموششدهي بيماران را بيابم، كساني كه حساسترين تجربيات را با آنها داشتهام، افراد زياد و لحظات خوب زياد. چه اتفاقي براي آنها افتاده است؟ قفسهي كتابهاي رديفشدهو انبوه نوارهاي ضبطشدهام معمولاً مرا به ياد گورستانهاي وسيع مياندازند: زندگيهاي تلنبارشدهي درون پوشههاي باليني و صداهاي به دامافتاده در نوارهاي الكترومغناطيسي كه در سكوت نمايش خود را اجرا ميكنند. زندگي با اين آثار تاريخي مرا سرشار از حس ناپايداري ميكند. حتي اگر خودم را غرق در زمان حال بيابم، شبح زوال را حس ميكنم كه نگاه ميكند و منتظر است. درنهايت، زوال بر تجربيات زندگي پيروز ميشود و درعينحال با تمام سنگدلياش هم تلخي و هم زيبايي را به ارمغان ميآورد. ميل بازگو كردن تجربهي من با جيني ميل بسيار متقاعدكنندهاي است؛ شيفتهي فرصت از پاي درآوردن زوال براي طولاني كردن زندگي كوتاهمان با يكديگر هستم. چه بهتر كه بداني آنها در ذهن خواننده باقي خواهند ماند، تا آنكه درون انبار متروكهاي از نوشتههاي باليني ناخوانده و نوارهاي الكترومغناطيسي ناشنيده دفن شوند. (از متن كتاب)

  • عنوان :
    هر روز يك قدم نزديك‌تر
  • نوبت چاپ :
    8
  • سال چاپ :
    3 - 1400

نظردهی

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر